Administrim i Llogarive të Arkëtueshme

Administrim i llogarive të arkëtueshme ka të bëjë me :

  1.  Asistencë në administriminin e llogarive te arkëtueshme;
  2.  Mbajtjen e rekordeve;
  3. Kontaktet me debitorët dhe të tjera veprimtari me qëllim arkëtimin e llogarive të arkëtueshme në kohë.

Ky shërbim bën të mundur që klienti të fokusojë burimet e veta njerëzore e në funksion të detyrave të tyre standarde.