Home 9 Administrimi i Llogarive të Arkëtueshme

Administrimi i Llogarive të Arkëtueshme

Administrimi i Llogarive të Arkëtueshme

Administrim i llogarive të arkëtueshme ka të bëjë:

  • me asistencën në administrimin:
  • mbajtjen e rekordeve,
  • kontaktet me debitorët dhe të tjera veprimtari me qëllim arkëtimin e llogarive të arkëtueshme në kohë.

Ne mund të mbajmë kontabilitetin ose të mundësojmë mbështetje apo këshillim për departamentin e brëndshëm të kontabilitetit, por ne jemi gjithmonë të fokusuar në qëllimin final: në mundësimin e një informacioni të qartë dhe të dobishëm financiar, që ju mundëson klientëve të marrin vendimet e drejta/duhura.

sqAL