Home 9 Të gjitha format e kredidhënies

Të gjitha format e kredidhënies

Të gjitha format e kredidhënies

Kredi për Biznes

  • Maturiteti (mujor) – 12-36
  • Norma e interesit –Euribor 1vjeçar+5.1% (jo më pak se 7% në vit)+5.1 % (not less than 7% annually)
  • Dorëzani personale
  • Monedha – EUR, ALL, USD
  • Komisioni i administrimit – min 1%

Kredi konsumatore për individë

  • Maturiteti (mujor) – 12-36
  • Norma e Interesit – Interes Fix 6% – 9%
  • Dorëzani personale
  • Monedha – EUR, ALL, USD
  • Komisioni i administrimit – min 1%

Blerje Portofoli të Huasë me Probleme

Ndërsa bankat synojnë të heqin huatë me probleme nga bilancet e tyre, AFI është i pozicionuar me expertizën financiare, infrastrukturën, dhe eksperiencën e duhur për të trajtuar huatë me probleme.

sqAL