Home $ Qira Financiare (Leasing)

Qira Financiare per Individë dhe Biznes

Qiraja Finaciare ështe zgjidhja më e mirë për makina të reja dhe të përdorura ose asete të tjera.

Qira Financiare për mjetet e Transportit

Qiraja Finaciare ështe zgjidhja më e mirë për makina të reja dhe të përdorura ose asete të tjera.

Qira Financiare për Makineri dhe Pajisje

Qiraja Finaciare ështe zgjidhja më e mirë për makina të reja dhe të përdorura ose asete të tjera.

Pasuri të Paluajtshme

Çfarë është Qiraja Financiare?

Qiraja Financiare është një formë pëvetësimi i aseteve të prekshme ose i pajisjeve. Ky shërbim zyrtarizohet nëpërmjet kontratës së Qirasë Financiare e cila përcakton blerjen e një aseti, duke përvetësuar pronësinë e tij.

Përkufizimet në kontratë:

  • Periudha e përdorimit të mjetit/pajisjes;
  • Përgjegjësia e mbulimit të riskut;
  • Mirëmbajtja e mjetit ose pajisjes;
  • Vlera dhe periodiciteti i kësteve(zakonisht mujor);
  • Opsion për të blerë mjet/pajisje pas afateve të maturimit;

Produktet e Qirasë Financiare:

  • Qira financiare për mjete dhe flotat të të gjitha llojeve (AFI bashkëpunon me të gjithë konçensionarët e automjeteve);
  • Qira financiare për makineri dhe pajisje (të tilla si makineri dhe pajisje industriale, pajisje dentare etj);
  • Qira financiare për pajisje elektroshtëpiake dhe pajisje zyre, duke përfshire laptop, aparate telefonik dhe pajisje të tjera zyre;
  • Qira financiare per pasuritë e paluajtshme

Benefitet e Qirasë Financiare

1

Redukton Riskun

2

Redukton Koston Totale

3

Fleksibilitet

sqAL