Home $ Pasuri të Paluajtshme

Pasuri të Paluajtshme

Termat & Kushtet

Qira Financiare per Biznes:

Lloji i aseteve

Pasuri të Paluajtshme

Maturimi (muajt)

60-84

Norma e interesit

y Euribor+5%, min 7%

Parapagim

max 70%

Monedha

ALL, EUR, USD

Komisioni administrativ

min 1%

Lista e dokumentave për Biznes:

  1. ID e vlefshme (Passport, ID Card) të administratorit/toreve të kompanisë;
  2. Certifikate Regjistrimi nga QKR , statusi i kompanise dhe dokumenta të tjera ligjore;
  3. Pasqyrat Financiare të audituara së paku një vit, dhe infomacion financiar për vitin aktual;
  4. Licence Biznesi, lëshuar nga autoritetet respektive;
sqAL